Toisen aallon jouluinen tilannekatsaus 2012

Syksyllä 2011 Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnistyneen Future School Research Second Wave (2011–2013) -hankkeen lähtökohtana on tulevaisuuden koulun pedagogiikan kehittäminen ja uusien toimintamallien kokeileminen.

Tulevaisuuden koulun mediakasvatus

kOuluTV opetuksen ja mediarohkaisun välineenä

Oulun seudun koulujen oppilaiden julkaisukanavan, kOuluTV-verkkotelevision, ympärille on muodostunut kuvallisen sisällöntuotannon opetuskäytöstä innostuneiden opettajien verkosto. Verkosto kokoontui 27.11. kolmanteen koulutustilaisuuteen Ritaharjun koululle jakamaan ideoita, videoita ja kokemuksia sekä kehittämään yhteisiä käytänteitä ja osaamista. Mukaan oli tullut uusia jäseniä. kOuluTV:ssä (http://www.youtube.com/user/kOuluTV) on jo yli 70 oppilaiden tekemää kuvallista tuotosta. Tarjoa ladattavia videoita Antti Vehkaperälle (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)! Kanavalta voit myös tilata syötteen, joka ilmoittaa uusista videoista.

Toimintaa tutkitaan syksyn mittaan käynnistyneessä multiple case -tutkimuksessa, jonka kohteina ovat lasten ja nuorten kuvallisen mediasisällön tuottamiseen ja julkaisemiseen liittyvät asenteet ja ilmiöt. Tavoitteena on avata julkaisemisen problematiikkaa, kehittää kOuluTV-kanavaa ja nettijulkaisemisen lupakäytänteitä sekä siten edistää vuorovaikutteisten ja multimodaalisten medioiden käyttöä opetuksen välineenä. Mediakasvatus, myös sen rohkaisu-ulottuvuus, on osa tulevaisuuden koulun kaikkea toimintaa.

1Oppijalähtöistä video­tuotantoa koskevan tutkimusaineiston analyysin tuloksia esitettiin Espanjan Cadizissa 17.–21.9. pidetyssä ECER-konferenssissa sekä Kasvatustieteen päivillä Helsingissä 22.–23.11.

Moniammatillisen yhteistyön ja verkkovuorovaikutuksen edistäminen

Keväällä toteutetun lapsi- ja nuorisotyöntekijöille suunnatun kysely- ja haastattelututkimuksen vastaajista 90 % hyödyntää sosiaalista mediaa tai jotakin muuta sähköisen viestinnän välinettä työssään ainakin jollain tavalla, kun taas 10 % vastaajista ei hyödynnä sosiaalista mediaa tai muuta verkkovuorovaikutusta. Vastaajat käyttävät mieluiten Facebookia ja YouTubea nuorille suunnatussa toiminnassa. Esimerkiksi Facebookin välityksellä tiedotetaan nuorille toiminnasta, jutellaan heidän kanssaan päivän tapahtumista, ja seurataan, mitä heille kuuluu. Sen avulla voidaan reagoida erilaisiin tilanteisiin ja ohjata heitä – nuorisotyötä tehdään myös Facebookissa.

Tutkimukseen osallistujat suhtautuvat verkon hyödyntämiseen moniammatillisessa yhteistyössä myönteisesti, helpottavathan verkon välineet aika- ja paikkasidonnaisuuksia esimerkiksi kokousten järjestelyissä ja toteuttamisessa sekä lisäävät tiedon ja kokemusten jakamisen mahdollisuuksia. He eivät kuitenkaan vielä hyödynnä verkkoa moniammatillisessa yhteistyössä. Välineet ja niiden tarjoamat mahdollisuudet täytyisi tuntea paremmin ja yhteistyöryhmä tulisi saada sitoutumaan verkon käyttöön, jotta moniammatillista yhteistyötä verkkoa hyödyntäen voitaisiin laajemmin tehdä.

Näitä alustavia tutkimustuloksia esitettiin Kasvatustieteen päivillä Helsingissä 23.11. Tulokset ohjaavat myös Oulussa 22.4. ja Ylivieskassa 23.4. toteutettavien koulutuspäivien suunnittelua. Koulutukseen ovat tervetulleita kuntien ja seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijät sekä kouluissa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset. Lisätietoja osahankkeesta ja kevään mittaan myös koulutuspäivien ohjelmasta: www.centria.fi/fsr.

TeknoLiteracy – Lasten teknologiaperustaiset oppimisympäristöt

Lasten fyysinen aktiivisuus ja liikuntateknologia2

Vuoden 2012 aikana toteutettiin Polar Active -tutkimus pienten lasten fyysisestä aktiivisuudesta yhteistyössä Oulun liikuntalääketieteellisen klinikan ja Polar Electro Oy:n kanssa. Tutkimuksessa olivat mukana kolmen 1. luokan oppilaat ja heidän opettajansa Oulun kaupungin kouluista.

3Tutkimuksessa mitattiin Polar Active -aktiivisuus­mittarilla oppilaiden liikunta-aktiivisuutta koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla sekä lasten unen määrää. Lisäksi selvitettiin myös aktiivisuus­mittauksen ja aktiivisuutta heijastavan pelillisen Activarium-virtuaaliakvaarion yhteyttä lasten liikunta-aktiivisuuteen. Aineistoa kerättiin lisäksi vanhemmilta, opettajilta ja oppilailta kuvallisen liikuntapäiväkirjan, kyselylomakkeiden, haastattelujen ja videoinnin keinoin. Tutkimusta esiteltiin Cadizissa ECER-konferenssissa 17.–21.9. sekä Jyväskylässä ICEPA-kongressissa 1.-3.11.

Polar Active -tutkimuksen yhteydessä yhtätoista oppilasta haastateltiin sähköisen liikunta-aktiivisuus­päiväkirjan ympäristössä hyödyntäen silmänliikelaitteistoa, jonka avulla katseen kulkua pystytään seuraamaan tarkasti. Aineiston analyysi tarjoaa uusiin luku- ja kirjoitustaitoihin tuoreen näkökulman.

Toiminnallisuus ja uudet teknologiat tekstitaitojen pedagogiikassa4

Keväällä 2012 käynnistynyt tutkimus, ’Monikielisten ja -kulttuuristen lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen uusien teknologioiden toiminta­ympäristössä’, on meneillään maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä tapahtuu, kun uudet teknologiat ja lukemaan oppiminen kohtaavat.

Tutkimuksessa lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa kokeillaan muun muassa blogin pitämistä, digikuvaamista sekä sähköisten tekstien tuottamista ja tulkitsemista. Yhteistyössä teknillisen tiedekunnan kanssa kehitettävät NFC (Near Field Communication) -oppimispelit perustuvat toiminnalliseen lukemaan oppimisen ajatukseen: oppijat pääsevät liikkuen tutkimaan omaa ympäristöään kännyköiden kosketusominaisuutta hyödyntäen. Pelisovelluksissa harjoitellaan lukemisen ohella suomea toisena kielenä, kun lapset tutkivat lähiympäristönsä käsitteitä.

Osahankkeessa kehitettävissä käytänteissä pyritään lähtemään liikkeelle lasten maailmasta ja siten kehittämään lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen pedagogiikkaa. Tutkimusta esiteltiin pohjoismaisessa ETMU/NMR-konferenssissa Turussa 13.–15.8., LukuInto-seminaarissa 10.10. sekä Kasvatustieteen päivillä Helsingissä 22.–23.11.

Etäkoulutus ”Teknoliteracy – Uudet teknologiat maahanmuuttajataustaisten opetuksessa ja koulutuksessa”

Keväällä 2013 osahankkeessa 2 järjestetään etäkoulutus Pudasjärven kaupungin opetushenkilökunnalle. Tavoitteena on tutustua uusien teknologioiden ja opetusmenetelmien mahdollisuuksiin maahanmuuttajataustaisten opetuksessa sekä pohtia uusien teknologioiden opetuskäytön erityispiirteitä, haasteita ja hyötyjä maahanmuuttajaopetuksessa.

MORE tutkivan opettajuuden edistäjänä

5Järjestelmän nimeksi on muotoutunut MORE (Mobile Multimodal Recording System), joka ilmentää järjestelmän liikuteltavuutta, monimuotoisuutta ja mahdollista tutkimuksellista lisäarvoa. Hankkeessa on kehitetty moderniin tieto- ja viestintätekniikkaan ja oppimisteoriaan perustuva moniteknologinen observointi- ja analyysijärjestelmä erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan toiminnan tutkimiseen. Useiden videokameroiden ja mikrofonien avulla opetustapahtumien aikana tallennettuja aineistoja voidaan selata, poimia ja jatkokäsitellä tarkastelu­kulmasta riippuen. Järjestelmällä voidaan analysoida oppilaiden ja opettajien toimintaa määrällisesti ja laadullisesti ja näin tukea pedagogista ja didaktista toimintaa.

MOREn mittausmodaliteetit synkronoivan ohjelmiston valmistuttua järjestelmää on testattu hankkeen kenttätutkimusten aineistokeruussa. Kenttäkoulujen opettajien koulutus aloitetaan lähiaikoina järjestelmän käyttöönottamiseksi.6

Päivi Jokinen ja Laura Palmgren-Neuvonen vaihtavat tehtäviä vuoden 2013 alusta ja hankkeen vetovastuu siirtyy Päivi Jokiselle.

Future School Research 2nd Wave on myös Facebookissa. Seuraathan toimintaamme siellä!

Tulevaisuuden koulun kuulumisia oli myös vastikään Oulun Yliopiston Aktuumissa 5/2012 s. 18!

Lisätietoja:

Projektipäällikkö(2011–2012 )/ Projektitutkija  

Laura Palmgren-Neuvonen  laura.palmgren-neuvonen@oulu.fi   0294483713

Projektitutkija / Projektipäällikkö (2013)     

Päivi Jokinen  paivi.jokinen@oulu.fi   0294483814

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: